Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Definities

  • Opdrachtnemer: de Besloten Vennootschap ‘Hanne Detail’, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Vermeulenstraat 5 en ondernemingsnummer 0746.411.436, met als (hoofd)activiteit vervaardiging en detailhandel in gepersonaliseerde juwelen;
  • Opdrachtgever/klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een order plaatst en daardoor afnemer is van de goederen en diensten van Hanne Detail.

Toepasselijkheid

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken van toepassing op al de door Hanne Detail aanvaarde offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

Bij het bevestigen van een order verklaart de opdrachtgever/klant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers en onderaannemers met wie Hanne Detail eventueel samenwerkt.

Mocht enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Hanne Detail behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en/of de inhoud van de website te wijzigen of aan te vullen.

Om aankopen te doen of bestellingen te plaatsen via de website, dient de opdrachtgever/klant minimum 18 jaar oud te zijn. Het is de opdrachtgever/klant tevens verboden om gebruik te maken van andermans identiteit. Het komt niet aan Hanne Detail toe dit te verifiëren. Hanne Detail is dan ook gevrijwaard van elke aansprakelijkheid op dit punt.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Offerte

Een offerte kan aangevraagd worden per telefoon, mail of via de website van Hanne Detail.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn alle offertes en aanbiedingen van Hanne Detail vrijblijvend en worden deze ten informatieve titel verstrekt tot op het ogenblik van de aanvaarding ervan door de opdrachtgever/klant.

Indien er geen duur vermeld wordt in een offerte, zijn de offerte en de daarin vermelde prijzen geldig voor dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de uitgifte van de offerte.

Hanne Detail kan niet aan haar offertes of aanbiedingen gehouden zijn indien de opdrachtgever/klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Bestelling

De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever/klant de bestelling plaatst. De bestelling wordt geplaatst wanneer de opdrachtgever/klant de offerte schriftelijk (per mail of via de website) bevestigd. De opdrachtgever/klant  ontvangt een bevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.

Hanne Detail behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, onder meer in volgende gevallen:

  • in geval van kennelijke materiële vergissingen of verschrijvingen in de offerte;
  • wanneer een opdracht in strijd zou zijn met de openbare orde en goede zeden of met de wetgeving in verband met discriminatie, racisme, xenofobie of negationisme en dergelijke;
  • of  in het algemeen indien Hanne Detail redelijkerwijze mag aannemen dat de opdracht haar imago zal schaden.

ARTIKEL 3. ANNULATIE BESTELLING DOOR DE KLANT/OPDRACHTGEVER – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT VOOR GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN

Uitoefening herroepingsrecht inzake niet-gepersonaliseerde goederen

Kosteloze annulatie van de bestelling door de klant/opdrachtgever is enkel mogelijk in volgende gevallen:

  • indien het gaat om de bestelling van niet-gepersonaliseerde producten;
  • doch enkel binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen volgend op de geplaatste bestelling.

Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever/klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever/klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De opdrachtgever/klant is  aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hetgeen toegestaan is.

Als de opdrachtgever/klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de melding, zendt de opdrachtgever/klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Hanne Detail.  

De opdrachtgever/klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever/klant. De opdrachtgever/klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Uitsluiting herroepingsrecht voor gepersonaliseerde producten

Gepersonaliseerde producten zijn producten vervaardigd volgens de specificaties van de klant/opdrachtgever (“op maat”) en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Het herroepingsrecht bij verkoop op afstand is hier niet op van toepassing. Dit geldt zowel bij de verkoop aan bedrijven als consumenten. De opdrachtgever/klant kan bijgevolg geen gebruik maken van de herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen voorzien in het Wetboek Economisch Recht boek VI.

Indien de opdrachtgever/klant een geplaatst order van gepersonaliseerde goederen, geheel of gedeeltelijk annuleert en Hanne Detail haar werkzaamheden reeds had aangevat, dan zal Hanne Detail kunnen factureren op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt. De reeds bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de voor de uitvoering van de opdracht gereserveerde arbeidstijd, kan integraal aan de opdrachtgever/klant in rekening worden gebracht, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

ARTIKEL 4. UITVOERING BESTELLING

De opdracht wordt pas uitgevoerd nadat de opdrachtgever/klant de offerte of het ontwerp schriftelijk (per mail of via de website) definitief goedgekeurd/bevestigd heeft. Na definitieve goedkeuring door de klant/opdrachtgever, rust het risico (bijvoorbeeld: schrijffouten) bij deze laatste.

Hanne Detail zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

ARTIKEL 5. LEVERING – TRANSPORT

De in de offerte opgegeven datum van levering is slechts indicatief  en verbindt Hanne Detail niet. Hanne Detail verbindt er zich evenwel toe aanvaarde bestellingen met bekwame spoed uit te voeren.

Vanaf het moment dat Hanne Detail de zending aanlevert aan de vervoersorganisatie (vb.: Bpost) kan Hanne Detail hierop geen invloed meer uitoefenen. Hanne Detail kan dan ook in geen geval  aansprakelijk worden gesteld voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever/klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering.  De opdrachtgever/klant dient zich rechtstreeks tot de vervoersorganisatie te richten. Hetzelfde geldt voor het risico op beschadiging of teloorgang/vermissing van de bestelde producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever/klant aan Hanne Detail kenbaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 6. PRIJS, BETALING EN WANBETALING

Prijs

Alle prijzen vermeld in de offertes zijn in euro, inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden en exclusief de verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

Indien Hanne Detail van mening is dat een door de opdrachtgever/klant aangegeven wijziging na offerte een meerwerkopdracht is, is Hanne Detail gerechtigd de oorspronkelijke offerte en de daarin vermelde prijs aan te passen of een nieuwe offerte op te maken, dewelke aan de klant/opdrachtgever ter goedkeuring wordt overgemaakt, alvorens tot uitvoering over te gaan. De opdrachtgever/klant zal dan zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk en de voorgestelde meerprijs.

Betaling

Hanne Detail aanvaardt volgende betaalmethodes:

  • Bankcontact of kredietkaart;
  • Paypal;
  • Overschrijving;

Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling te gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

Wanbetaling of niet-betaling

In geval van niet-betaling van de bedragen die verschuldigd zijn, behoudt Hanne Detail zich het recht voor de overeenkomst te verbreken of haar prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is aangezuiverd.

Bovendien blijven alle door Hanne Detail – in het kader van de opdracht – geleverde zaken eigendom van Hanne Detail totdat de opdrachtgever/klant al zijn/haar betaalverplichtingen is nagekomen.

Bij gebreke aan integrale betaling binnen de voorziene betaaltermijn is de opdrachtgever/klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van één procent per maand, te rekenen vanaf de vervaldag, waarbij elke begonnen kalendermaand wordt aangerekend voor een volledige maand.

Naast de voorziene verwijlinteresten zal de opdrachtgever/klant ook een vergoeding aangerekend worden als forfaitaire terugbetaling voor de gemaakte administratie- en inningskosten ter invordering van de verschuldigde bedragen, bestaande uit een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % op het totaal openstaande bedrag, met een minimum van 50,00 euro. Voormeld bedrag is te vermeerderen met de werkelijk gemaakte kosten voor de inschakeling van derden teneinde de minnelijke of gerechtelijke invordering van de gevorderde bedragen te bekomen.

Ingeval van wanbetaling of in geval de opdrachtgever/klant een gerechtelijk akkoord aanvraagt, gedagvaard wordt in faillissement of uitstel van betalingen aanvraagt en indien de betaling van facturen twijfelachtig wordt, verliest de opdrachtgever/klant door het feit zelf het voordeel van langere betaaltermijnen die hem/haar zouden zijn toegestaan.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de administratieve vergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met het openstaande saldo van de factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen eerst worden verrekend.

ARTIKEL 7. PROTEST – GARANTIE

Protest inzake uiterlijk waarneembare aspecten van het product en/of de factuur

De opdrachtgever/klant zal binnen acht (8) kalenderdagen na levering van het product nagaan of het geleverde voldoet aan hetgeen overeengekomen was. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten.

Protest van de opdrachtgever/klant op dit punt dient binnen diezelfde voormelde termijn van acht (8) kalenderdagen per mail, brief of online via het webportaal van Hanne Detail te worden ingediend.

Hetzelfde geldt voor het protest van de factuur. Na voormelde termijn van acht (8) kalenderdagen wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Enkel een uitdrukkelijk gemotiveerd protest wordt in aanmerking genomen. Het louter betwisten zonder enige opgave van een reden is ongeldig en dus zonder gevolg.

Garantie inzake gebreken van het product

Vertoont het goed na de aankoop een gebrek, andere dan de op het eerste zich uiterlijk waarneembare aspecten, dan heeft de opdrachtgever/klant natuurlijke persoon (consument) een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek.

De opdrachtgever/klant dient binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf het ontdekken van het gebrek het bestaan ervan te melden aan Hanne Detail.

De opdrachtgever/klant dient aan te tonen dat er ‘een gebrek aan overeenstemming met wat overeengekomen was’ bestaat. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet opdrachtgever/klant (consument) bovendien bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering en dat hij/zij zelf het goed normaal heeft gebruikt (de gebruikelijke voorschriften heeft nageleefd). Enkel indien dit bewijs wordt geleverd, bestaat er in hoofde van de opdrachtgever/klant een recht op herstel of vervanging van het product, naar vrije keuze van Hanne Detail.

Uiteraard geldt deze garantie niet bij  een ‘abnormaal of verkeerd gebruik’ van het product door de opdrachtgever/klant na levering. Te denken valt bijvoorbeeld aan de behandeling met een chemisch product of het stuk trekken van het juweel door kinderen en dergelijke meer.

Van deze garantieverplichting is eveneens uitgesloten: defecten die het gevolg zijn van normale slijtage of veroudering.

Voormelde garantieverplichting vervalt ook bij herstelling en/of reiniging van het product door een externe/derde partij.

Klachten wegens gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de opdrachtgever/klant niet op.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

Algemeen

Hanne Detail verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. De te leveren diensten en uitgevoerde prestaties zijn inspanningsverbintenissen. Hanne Detail is enkel aansprakelijk in geval van bewezen nalatig handelen, opzettelijke fout of bedrog, van haar of van haar aangestelden.

Hanne Detail is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of input.

Hanne Detail is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door de opdrachtgever/klant zelf of door derde partijen.

Hanne Detail is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten.

De aansprakelijkheid van Hanne Detail met betrekking tot de door haar geleverde producten is in elk geval beperkt tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen of het vergoeden van het netto factuurbedrag, naar keuze van Hanne Detail.

Overmacht

Hanne Detail kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die te wijten zijn aan overmacht.

Dit omvat alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Hanne Detail geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hanne Detail niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, gezondheidscrisis, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken.

Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de verbintenissen door derden (bijvoorbeeld: vertraging of teloorgaan bij de post/douane) of de opdrachtgever/klant zelf (bijvoorbeeld niet-normaal gebruik van het product).

Gedurende de periode van overmacht kan Hanne Detail haar verplichtingen opschorten. De opdrachtgever/klant ziet uitdrukkelijk af van het vragen van enige schadevergoeding tijdens deze periode.

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECTEN

Onder intellectuele eigendommen wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht geregistreerd of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, ‘know-how’, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s, enzovoort.

Wanneer Hanne Detail onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Hanne Detail de rechten die voortvloeien uit dit werk, zoals bijvoorbeeld het recht op reproductie. Enkel Hanne Detail heeft aldus het recht om haar creatief werk opnieuw te gebruiken. Geen van de ontwerpen van de website van Hanne Detail mogen worden vermenigvuldigd door middel van druk , kopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Hanne Detail. Haar creatief werk is auteursrechtelijk beschermd. De opdrachtgever/klant kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever/klant geeft geen aanleiding tot automatische overdracht van auteursrechten.

Daarentegen, een opdracht met betrekking tot de productie van eender welk element dat door de opdrachtgever/klant werd aangeleverd, impliceert dat de opdrachtgever/klant over het reproductierecht beschikt. De opdrachtgever/klant vrijwaart Hanne Detail tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Hanne Detail is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden.

ARTIKEL 10: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Hanne Detail houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende grensoverschrijdende verkopen per post en op afstand. Alle gegevens die de klant/opdrachtgever doorgeeft worden door Hanne Detail opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.

Hanne Detail verbindt er zich toe geen gegevens aan derden te verstrekken die de persoonlijke levenssfeer van de opdrachtgever/klant aantasten.

De klant/opdrachtgever beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van zijn/haar gegevens.

De opdrachtgever/klant wordt verzocht het privacybeleid van Hanne Detail voorafgaandelijk aan de bestelling te raadplegen Bij het bevestigen van een order verklaart de opdrachtgever/klant zich akkoord met dit privacybeleid.

ARTIKEL 11: REFERENTIE

De opdrachtgever/klant gaat ermee akkoord dat de door Hanne Detail voor de opdrachtgever/klant ontwikkelde ontwerpen kunnen worden opgenomen als referentie in het portfolio van Hanne Detail, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

ARTIKEL 12.  TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Partijen verbinden zich ertoe voldoende inspanningen te leveren om een minnelijke regeling te bewerkstelligen en het geschil in onderling overleg te beslechten.

In het geval de minnelijke poging geen positieve uitkomst kent, zal de betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de onderneming ‘Hanne Detail’ gevestigd is vallen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

De taal van de rechtspleging is de Nederlandse taal.

Versie: 2021.09.02

ACCOUNT
Verlanglijstje
Login
Create an account

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze site te ondersteunen, om toegang tot je account te beheren en voor andere doeleinden zoals omschreven in ons privacybeleid.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

WINKELMANDJE 0