Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Aanbod: Het aanbod van Producten via de Webshop.
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.
Artikel: Elk artikel van deze Algemene Voorwaarden.
Bestelling: Een aanbod van de Klant om de Producten onder toepassing van de Algemene Voorwaarden aan te kopen via de Webshop.
Herroepingstermijn: Voor zover van toepassing, de termijn van veertien (14) kalenderdagen waarbinnen de Klant de Bestelling kan herroepen, te rekenen vanaf de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit neemt.
Klant: Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die de Producten aankoopt van de Onderneming.
Onderneming: Hanne Detail BV, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Nijverheidsstraat 26, 2570 Duffel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0746.411.436 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen).
Overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor de aankoop van de Producten, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.
Overmacht: Elke onvoorzienbare gebeurtenis die niet toerekenbaar is aan de partij die zich op de Overmacht beroept en de uitvoering van de verbintenissen door deze partij onmogelijk maakt, onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, (a) een overstroming, droogte, aardbeving of andere natuurramp; (b) een epidemie of pandemie; (c) een terroristische aanval, burgeroorlog, onrust of rel, oorlog, oorlogsdreiging of voorbereiding op een oorlog, gewapend conflict, sanctie, embargo of verbreking van diplomatieke betrekkingen; (d) een nucleaire, chemische of biologische besmetting; (e) een wet of maatregel van een regering of overheidsinstantie, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, een uitvoer- of invoerbeperking, quota of verbod; (f) een instorting van een gebouw, brand of explosie; (g) een arbeids- of handelsgeschil, staking, industriële actie of uitsluiting; (h) een niet(-tijdige) nakoming door de leverancier of onderaannemer; en (i) een onderbreking of storing van de nutsvoorzieningen.
Personalisatie: De personalisatie van de Klant voor de Producten, zoals onder meer de namen, afbeeldingen, tekeningen en beschrijvingen, die de Klant via de Webshop aan de Onderneming meedeelt, zodanig dat de Onderneming de Producten kan vervaardigen overeenkomstig de individuele wensen van de Klant.
Producten: Alle goederen die via de Webshop beschikbaar zijn voor aankoop.
Webshop: De webshop van de Onderneming waar de Klant de Producten aankoopt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming, elke Bestelling van een Klant, alle Overeenkomsten en het gebruik van de Webshop.
2.2 De Algemene Voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst op een zodanige wijze dat de Klant in staat is om de Algemene Voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.
2.3 De Klant kan de Algemene Voorwaarden steeds raadplegen op de website van de Onderneming (www.hannedetail.be).

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand van zodra de Klant het Aanbod en de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard door het aanklikken van de knop “bestelling plaatsen” en de Bestelling betaalt. Na deze datum is de Bestelling definitief en aanvaardt de Onderneming geen aanpassingen of annulering van de Bestelling meer van de Klant.
3.2 De Klant zal na plaatsing van de Bestelling een bestelbevestiging ontvangen van de Onderneming met een overzicht van de bestelde Producten, het nummer van de Bestelling, de Personalisatie en de verwachte levertermijn.
3.3 De Onderneming behoudt zich het recht voor om de Bestelling te annuleren indien:
a) de Bestelling in strijd is met onder andere de openbare orde, de goede zeden of met enige wetgeving in verband met discriminatie, racisme, xenofobie, negationisme;
b) de Onderneming van mening is dat de Bestelling haar imago zal schaden; of
c) het Product dat de Klant bestelde (tijdelijk) niet meer beschikbaar is.
3.4 Indien de Onderneming de Bestelling annuleert, zal de Onderneming alle reeds door de Klant betaalde bedragen terugbetalen aan de Klant in overeenstemming met Artikel 7.9.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen van de Producten zijn de prijzen zoals vermeld in de Webshop op het moment dat de Klant de Bestelling plaatst.
4.2 De Onderneming behoudt zich het recht voor om de prijzen in de Webshop te allen tijde aan te passen.
4.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4.4 Alle prijzen van de Producten zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden. Voor Bestellingen waarvan de totale waarde groter is dan 125 EUR (exclusief BTW) worden geen verzendkosten aangerekend.
4.5 Alvorens de Bestelling wordt geplaatst, zal de totale prijs, inclusief alle (verzend)kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld in een besteloverzicht.

Artikel 5. Betaling en betalingsmiddelen

5.1 De Klant kan de Producten betalen via creditcard, iDEAL, bancontact of PayPal.
5.2 De Klant moet de Producten betalen op het ogenblik van het plaatsen van de Bestelling.

Artikel 6. Verzending en levering

6.1 De Onderneming zal de Producten die zij overeenkomstig een Personalisatie voor de Klant vervaardigt, leveren binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant. Voor de Producten die de Ondernemingen niet overeenkomstig een Personalisatie voor de Klant vervaardigt, geldt een leveringstermijn van drie (3) werkdagen. Leveringen buiten het grondgebied van België kunnen de bovenvermelde termijn overschrijden.
6.2 Indien de Onderneming niet in de mogelijkheid is om de Producten te leveren binnen de termijn zoals bepaald in Artikel 6.1, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant hiervan per e-mail op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke, leveringstermijn geven. De Klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding noch de Overeenkomst beëindigen in geval van een niet-tijdige levering van de Bestelling.
6.3 De Klant ontvangt een bevestiging via e-mail van zodra de Bestelling de Onderneming verlaat. De bevestiging bevat het trackingnummer en de geschatte leveringsdatum.
6.4 De Onderneming zal de Bestelling leveren op het adres dat de Klant aan de Onderneming opgeeft tijdens het aankoopproces.
6.5 De Onderneming is niet aansprakelijk voor vertragingen in levering door het toedoen van de leveringsdienst. Hetzelfde geldt voor een verlies of beschadiging van de Producten door het toedoen van de leveringsdienst.
6.6 De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de Bestelling niet beschikbaar is of vertraging oploopt. In dit geval zal de Onderneming de Klant via e-mail op de hoogte brengen.

Artikel 7. Herroepingsrecht en terugbetaling

7.1 De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de Herroepingstermijn. De Klant moet de Onderneming voor het verstrijken van de Herroepingstermijn overeenkomstig Artikel 7.6 op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.
7.2 Het beginpunt van de Herroepingstermijn kan variëren:
a) indien de levering één enkel Product is, begint de Herroepingstermijn te lopen de dag na ontvangst van het Product door de Klant; en
b) indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de Herroepingstermijn te lopen de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.
7.3 Voor Producten die de Onderneming overeenkomstig een Personalisatie voor de Klant vervaardigt, heeft de Klant conform artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht geen herroepingsrecht.
7.4 Tijdens de Herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met de Producten en de verpakking. De Klant zal de Producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Producten wenst te behouden en de aard en de kenmerken vast te stellen.
7.5 Enkel Producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen door de Onderneming. Zullen in geen geval worden teruggenomen:
a) gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige Producten; en
b) Producten die de Onderneming overeenkomstig een Personalisatie voor de Klant vervaardigt.
7.6 Indien de Klant de Overeenkomst wilt herroepen, moet de Klant de Onderneming voor het verstrijken van de Herroepingstermijn op de hoogte brengen door het modelformulier in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden in te vullen en per e-mail aan de Onderneming (hello@hannedetail.be) te verzenden, dan wel door verzending van een e-mail naar hello@hannedetail.be waarin de Klant ondubbelzinnig verklaart de Overeenkomst te herroepen.
7.7 De Klant moet de Producten terugbezorgen aan de Onderneming op het adres vermeld in Artikel 1 zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als waarop de Klant de Producten heeft ontvangen.
7.8 Alle directe kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.
7.9 In geval van herroeping overeenkomstig dit Artikel 7, zal de Onderneming alle reeds door de Klant betaalde bedragen, inclusief verzendkosten, terugbetalen binnen redelijke termijn na ontvangst van de Producten op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om de Bestelling te betalen. De Onderneming kan een vergoeding voor waardevermindering van de Producten aanrekenen, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.
7.10 Bij terugzending van de Producten draagt de Klant het risico voor beschadiging of verlies.

Artikel 8. Garantie en niet-conformiteit

8.1 De Klant heeft recht op een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering van de Producten aan de Klant.
8.2 De garantie van Artikel 8.1 geldt niet indien:
a) de Klant het gebrekkige Product verder blijft gebruiken na kennisgeving conform Artikel 8.3;
b) de Klant de gebreken kende op het ogenblik van de verkoop;
c) het gebrek het gevolg is van een abnormaal gebruik van de Producten door de Klant;
d) de Klant het Product zelf of door een derde partij heeft laten herstellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming; of
e) het gebrek het gevolg is van een normale slijtage, opzettelijke schade of nalatigheid van de Klant.
8.3 De Klant moet de Onderneming door verzending van een e-mail naar hello@hannedetail.be informeren over de gebrekkige Producten binnen een termijn van twee (2) maanden nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant.
8.4 Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee (2) jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in Artikel 7. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product herstellen, en zal de Onderneming alle kosten dragen in verband met de vervanging dan wel herstelling van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar is in de Webshop. Indien de vervanging of herstelling niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs van de Producten terugbetalen in overeenstemming met Artikel 7.9.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Producten zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Onderneming. Onder intellectuele eigendomsrechten worden alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zowel geregistreerd als ongeregistreerd (met inbegrip van het recht om te registreren), waaronder auteursrechten, handelsnamen en handelsgeheimen, modelrechten, merkenrechten, octrooien en patenten, sui generis rechten en alle andere mogelijke intellectuele eigendomsrechten op werken, computerprogramma’s en software (zowel in broncode als in objectcode), documenten, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, prestaties, creaties, tools, technologieën, onderzoeken, methodes, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer, met inbegrip van alle aanverwante en naburige rechten en alle andere vormen van gelijkaardige bescherming, waar ook ter wereld verstaan.
9.2 Niets in deze Overeenkomst kan worden beschouwd als een impliciete of expliciete overdracht van, of het verlenen van een licentie op, de intellectuele eigendomsrechten van de Onderneming aan de Klant.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1 Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het e-mailadres hello@hannedetail.be.
10.2 Indien de Klant en de Onderneming het geschil niet minnelijk kunnen oplossen, wordt het geschil voorgelegd aan de overeenkomstig Artikel 14.3 bevoegde rechtbank.

Artikel 11. Gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het privacy beleid beschikbaar op de website van de Onderneming (www.hannedetail.be).

Artikel 12. Overmacht en imprevisie

12.1 De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan Overmacht
12.2 In geval van Overmacht:
a) zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail; en
b) zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Onderneming een nieuwe leveringstermijn afspreken met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.
12.3 De Klant en de Onderneming hebben het recht om de Overeenkomst te annuleren indien de situatie van Overmacht meer dan drie (3) maanden duurt. Indien de Klant of de Onderneming de Overeenkomst wilt annuleren, stelt de Klant of de Onderneming de andere partij hiervan via e-mail in kennis.
12.4 In geval van annulering van de Overeenkomst, zal de Onderneming alle reeds door de Klant betaalde bedragen terugbetalen aan de Klant in overeenstemming met Artikel 7.9.

Artikel 13. Diverse bepalingen

13.1 De Onderneming heeft het recht om de Producten die zij overeenkomstig een Personalisatie voor de Klant vervaardigt, te gebruiken voor klantenreferenties op haar website en andere (sociale media) kanalen.
13.2 De Onderneming kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst.
13.3 Voor zover als maximaal toegelaten onder toepasselijk recht, is de aansprakelijkheid van de Onderneming onder deze Algemene Voorwaarden beperkt tot de vergoeding van directe schade en maximaal de prijs van de bestelde Producten. In geen geval is de Onderneming aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade. De Klant stemt ermee in, en aanvaardt, om de werknemers, bestuurders, aannemers, onderaannemers, vertegenwoordigers en adviseurs van de Onderneming niet persoonlijk aan te spreken voor of in verband met de Overeenkomst. Elke (aansprakelijks)vordering voor of in verband met de Overeenkomst zal de Klant uitsluitend tegen de Onderneming instellen.
13.4 De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal de geldigheid van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht.
14.2 De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.
14.3 Alle geschillen van welke aard dan ook behoren conform artikel 624, 1° Van het Gerechtelijk Wetboek tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder.

Versie: 06.04.2024

ACCOUNT
Verlanglijstje
Login
Create an account

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze site te ondersteunen, om toegang tot je account te beheren en voor andere doeleinden zoals omschreven in ons privacybeleid.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

WINKELMANDJE 0